Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων – Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΑΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΕ (εφεξής “Εταιρία”) αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδων, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τον αντίστοιχο εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία καθώς και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους με τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την παροχή της συγκατάθεσης σας όπου αυτό είναι εκ του νόμου απαραίτητο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας, είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

• Ρητή συγκατάθεση
• Ενδέχεται η Εταιρία μας να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρίας.
• Εκτέλεση συμβατικής σχέσης με το φορέα προσωπικών δεδομένων

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Παραδείγματος χάριν, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς απ’ ευθείας ή/και τηλεφωνικά ή/και μέσω διαδικτύου, όταν καλείτε για την παροχή σε σας πληροφοριών ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, mobile marketing και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρίας.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
Κατ’ αρχήν δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό εκτός αν μας έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση προς τούτο ή αν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

4. Σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας:

• Για την δημιουργία λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας.
• Για την διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
• Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
• Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.
• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.
• Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
• Για εσωτερικές λειτουργίες, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγηση, λογιστική, χρέωση και έλεγχο.
• Για να σας επικοινωνούμε νέα σχετικά με την Εταιρία και τα προϊόντα της υπό την μορφή στοχευμένων διαφημιστικών ενεργειών η/και newsletter.
• Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, οπότε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας συνήθως καταγράφεται.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας ή/και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας email στο Privacy@anassaorganics.com ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από την Εταιρία.

5. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις παρακάτω Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679:

1) Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή αρχή, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

2) Αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

3) Αρχή της αναλογικότητας (ελαχιστοποίηση των δεδομένων), σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας της Εταιρίας.

4) Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα δεδομένα που κατέχει η Εταιρία να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Ανακριβή δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται.
5) Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.
6) Αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης), σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.
7) Αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή με τον Κανονισμό ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων.
6. Ποιοι οι τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

• ‘Όταν δημιουργείτε λογαριασμό το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
• Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρία μας, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, τηλεφωνικού κέντρου (οι κλήσεις ενδέχεται να καταγραφούν), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, όπως η υποβολή σχολίων, ερωτημάτων κτλ.
• Όταν μας στέλνετε τα στοιχεία σας για την έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
• Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και μας δίνετε τη διεύθυνσή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στοιχεία σας για την παράδοση της παραγγελίας σας.
• Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων σας.
• Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
• Μέσω cookies, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας (Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της Εταιρίας μας)
• Όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, κλπ.

7. Δικαιώματα που παρέχονται στο υποκείμενο επεξεργασίας

Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα εξής δικαιώματά σας κατά το ΓΚΠΔ 2016/679 ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας:
• Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιόν λόγο.

• Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

• Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

• Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν η επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο.

• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

• Δικαίωμα φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός.

• Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει προφίλ
Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας αποστέλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο Privacy@anassaorganics.com
Η Εταιρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας
Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, να αγοράσετε προϊόντα / υπηρεσίες, να επικοινωνήσετε μέσω ιστοσελίδων με άλλους χρήστες (πχ forum, σελίδα μας σε κοινωνικά δίκτυα κλπ) ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία και του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

8. Πολιτική Cookies

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «cookies», σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ (ePrivacy Directive, η οποία στο μέλλον θα αντικατασταθεί από τον Κανονισμό ePrivacy) και τους σχετικούς εθνικούς εφαρμοστικούς νόμους.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στο κινητό ενός χρήστη κατά την επίσκεψη του σε αυτή. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργήσει σωστά και να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα.

Ποια είδη «cookies» χρησιμοποιουμε:

• Απολύτως απαραίτητα cookies (βλ. παρακάτω).

• Cookies λειτουργίας (όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα):

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ
woocommerce_cart_hash Cookie περιόδου (session) Βοηθά το WooCommerce να εντοπίσει πότε αλλάζει το περιεχόμενο του καλαθιού και οι σχετικές μ’ αυτό πληροφορίες.
woocommerce_items_in_cart Cookie περιόδου (session) Βοηθά το WooCommerce να εντοπίσει πότε αλλάζει το περιεχόμενο του καλαθιού και οι σχετικές πληροφορίες.
wp_woocommerce_session_ 2 ημέρες Περιλαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό για κάθε πελάτη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του περιεχομένου του καλαθιού κάθε πελάτη.
woocommerce_recently_viewed Cookie περιόδου (session) Επιτρέπει τη λειτουργία του γραφικού στοιχείου «Recently Viewed Products» (προϊόντα που ο χρήστης είδε πρόσφατα).
store_notice[notice id] Cookie περιόδου (session) Επιτρέπει στους πελάτες να αγνοήσουν το αναδυόμενo παράθυρo/ ειδοποίηση του καταστήματος.

Τα Cookies περιόδου (session) διαγράφονται όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία περιήγησης στην ιστοσελίδα. Τα Cookies περιόδου δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.
• Χρησιμοποιείται η υπηρεσία Google Αnalytics με τα αντίστοιχα cookies.
• Cookies διαφήμισης

Ο ιστοχώρος της Εταιρίας μας εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές σχετικά με την χρήση των cookies:
1. Μόνο με συγκατάθεση μετά από την σαφή ενημέρωση επιτρέπεται η χρήση cookies.
2. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας καλείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα cookies. Αποδοχή χρήσης των επιλεγμένων cookies γίνεται μόνο μία φορά.
3. Τα cookies δεν είναι προεπιλεγμένα, ο χρήστης ερωτάται αν επιθυμεί την ενεργοποίηση τους, με εξαίρεση εκείνων των cookies που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια του ιστό-χώρου.
4. Η συγκατάθεση στην χρήση cookies δίδεται και αποσύρεται με τον ίδιο εύκολο τρόπο.
5. Εξαιρούνται από την συγκατάθεση μόνο τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Συγκεκριμένα εξαιρούνται: cookies για την συμπλήρωση φόρμας ηλεκτρονικής αγοράς, authentication του χρήστη, security cookies, flash player, load balancing, plug-ins για διαμοιρασμό περιεχομένου σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ εγγεγραμμένων μελών και μόνο.
6. Συγκατάθεση απατείται για:
– Tα cookies που βελτιώνουν την απόκριση του site. Eνδεχόμενη απόρριψη των τελευταίων ενδεχομένως να επιδράσουν στην ποιότητα εμπειρίας χρήσης του ιστοχώρου από τον χρήστη.
– Τα cookies διαφήμισης (Η συγκατάθεση του χρήστη δίνεται είτε στον πάροχο της σελίδας που είναι η Εταιρία μας είτε σε τρίτους πού ενδεχομένως συνεργάζονται με τον πάροχο).
7. H Εταιρία δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, χωρίς την συγκατάθεση του χρήστη. Αν, κατά τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα ή μηχανές αναζήτησης, η Εταιρία μας δεν έχει ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η οποία μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (27 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), είναι οι εν λόγω τρίτοι.
Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας, μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε πολιτική χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

8. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των αποδεκτών cookies, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή θα σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης.

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.
Για οποιαδήποτε πληροφορία η καταγραφή παραπόνων σχετικά με την πολιτική αυτή απευθυνθείτε στο e-mail: Privacy@anassaorganics.com ή / και στο τηλέφωνο +30 210 6923111.

9. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι τράπεζες η/και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, προμηθευτές μας, ή εταιρίες διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τυχόν προσφορές μας και μόνο εφόσον έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορεί ακόμα να είναι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, cloud providers, επαγγελματικοί σύλλογοι, πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου, ακτοπλοϊκές/ αεροπορικές εταιρίες, ταξιδιωτικά γραφεία, συστήματα κράτησης θέσεων και άλλα παγκόσμια συστήματα διανομής.

Στην Εταιρία επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεν μπορούμε όμως να σας εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

10. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Το προσωπικό της Εταιρίας μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Διαθέτουμε επίσης και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) (βλ. παράγραφο 14 της Πολιτικής).

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

11. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις (newsletter) ή προσφορές, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω email στο Privacy@anassaorganics.com

12. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, όπως ενδεικτικά, παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κλπ. Πρόκειται για ανεξάρτητους φορείς, των οποίων οι ιστοσελίδες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

13. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Εταιρία μας δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ότι μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική.

14. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι τυχόν δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Privacy@anassaorganics.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 6, Μεταμόρφωση, ΤΚ 14451.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας (Data Protection Officer) είναι η Χρυσούλα Σωτηρίου, στοιχεία επικοινωνίας email : csotiriou@anassaorganics.com, τηλ.2106923111

Ερωτήματα και σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και/ή την εφαρμογή της από την Εταιρία εφόσον δεν απαντηθούν ικανοποιητικά από την Εταιρία είτε δεν ικανοποιηθούν σχετικά αιτήματα εντός του νόμιμου χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών μπορούν να τεθούν και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), www.dpa.gr, Λ.Κηφισίας 1-3, ΤΚ11523 Αθήνα, τηλεφ. κέντρο: 210 6475600.

15. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 20/01/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που κατέχουμε και εκείνες που συλλέγουμε, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας ΑΝΑΣΣΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι.Κ.Ε. ,  αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων καθορίζεται από την επιθυμία ασφαλούς παραλαβής,  διαλογής,  συσκευασίας, αποθήκευσης,  χονδρικής και λιανικής εμπορίας αρωματικών φυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας καθώς και στη συνεχή βελτίωση του εν λόγω Συστήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
 • Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων.
 • Συνεχή επαλήθευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητάς των διαδικασιών και των μέτρων ελέγχου και την επικαιροποίησή τους.
 • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων.
 • Επιλογή ικανού προσωπικού, διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Διαθέσιμη επαρκή πληροφόρηση και αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος.
 • Διαχείριση της Ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
 • Επιτυχούς αντιμετώπισης των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των διαδικασιών του συστήματος αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων βάσει μετρήσιμων δεικτών και στόχων.

Η εταιρεία ΑΝΑΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι.Κ.Ε.  δίνει έμφαση στην πρόληψη κάθε αστοχίας (ποιοτικής ή/και ασφάλειας) και η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας έχει οργανωθεί με βάση τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και τον έλεγχο όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση υπέρβαση τυχόν δυσλειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε εντοπισμένο πρόβλημα λειτουργίας αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

Αναγνωρίζοντας τα στελέχη της ως το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία, η διοίκηση ΑΝΑΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι.Κ.Ε.   μεριμνά για την δημιουργία συνθηκών εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και επιμέρους τμημάτων της εταιρείας, ενισχύοντας συνεχώς το πνεύμα ομαδικής εργασίας μεταξύ τους.

Τέλος, η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου δυναμικού της, προσφέροντας κάθε αρωγή για την εξασφάλιση σχέσεων μακρόχρονης και αμοιβαία επικερδούς συνεργασίας.

 

Ημερομηνία: 01.06.2021

Η Διοίκηση της εταιρίας